Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 03:51

MỘT SỐ GÓC NHẬN ĐỊNH VỀ TIẾP CẬN ĐA TUYẾN VÀ PHÂN LOẠI AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG HIỆN NAY

An ninh phi truyền thống là vấn đề mới và phức tạp, không hẳn đối lập với an ninh truyền thống, mà là một cách tiếp cận bổ sung thêm cách nhìn an ninh toàn diện. Nhiều mối đe dọa an ninh phi quân sự đã xuất hiện từ trong lịch sử, nhưng diễn ra ở quy mô nhỏ, ảnh hưởng chưa lớn, nhưng từ sau khi Chiến tranh lạnh chấm dứt và trật tự thế giới hai cực bị sụp đổ, khi kinh tế thị trường thâm nhập vào mọi ngõ ngách của thế giới, khi toàn cầu hóa trở thành xu thế lớn lôi cuốn các dân tộc tham gia, khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão,... đã tạo môi trường, điều kiện cho các thách thức an ninh phi quân sự gia tăng, phạm vi ảnh hưởng mở rộng, tính chất và mức độ uy hiếp lớn lên. Quan niệm, cách tiếp cận về an ninh phi truyền thống rất phong phú, đa dạng, thể hiện đây là vấn đề mới và phức tạp, phạm vi mở rộng trên nhiều lĩnh vực, nhưng điểm thống nhất rất căn bản giữa học giới và chính giới là thách thức an ninh phi truyền thống uy hiếp, hủy hoại những yếu tố nền tảng đảm bảo cho sinh tồn, phát triển của con người, cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc và toàn nhân loại. Vì vậy, ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống cần nghiên cứu phương pháp tiếp cận đa tuyến và phân loại an ninh phi truyền thống từ những chủ thể, nguồn lực và sử dụng phương thức hoàn toàn khác ứng phó với thách thức an ninh truyền thống, để đảm bảo ứng phó và quản trị an ninh phi truyền thống hiệu quả.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 32 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành