Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 04:51

MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG TRÊN THẾ GIỚI

Hiện nay, có thể thấy một thực tế, mặc dù nghiên cứu an ninh phi truyền thống phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở một số quốc giavà khu vực, nhưng về cơ bản, chủ yếu vẫn là phân tích kinh nghiệm hoặc nghiên cứu chính sách. Ngoài một số ít thành quả kế thừa từ các lý luận an ninh truyền thống, nhìn tổng thể vẫn thiếu đi một hệ thống lý thuyết cơ sở. Có thể thấy rằng, việc tiến hành quy nạp, so sánh và hoàn thiện cấu trúc một hệ thống các lý thuyết về an ninh phi truyền thống, sẽ giúp nâng cao nhận thức luận cho các nhà nghiên cứu an ninh phi truyền thống, thúc đẩy quá trình “lý luận hóa”, “lý thuyết hóa” đối với nghiên cứu về an ninh phi truyền thống, để cuối cùng đạt được mục đích thúc đẩy sự phát triển và nâng cao trình độ trong lĩnh vực nghiên cứu này. Qua tổng kết và kế thừa thành quả nghiên cứu của các học giả phương Tây và phương Đông như Barry Buzan (Anh); Vendulka Kubalkovii (Mỹ); Nicholas Onuf (Mỹ); Từ Tiêu Phong (Trung Quốc)..., bước đầu có thể khái quát một số lý thuyết chung cơ bản trong cái nghiên cứu an ninh phi truyền thống thế giới hiện nay.

Theo học giả Từ Tiêu Phong (Yu Xiaofeng), trên cơ sở đề ra một khung lý thuyết về an ninh, đã cho rằng, trong khoảng thời gian trước và sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc đã bắt đầu xuất hiện một số trường phái lý thuyết khác biệt với các lý thuyết nghiên cứu an ninh truyền thống trước đây. Có thể xếp chúng vào một khung lý thuyết về an ninh phi truyền thống như: học phái Copenhagen an ninh phê phán, nghiên cứu an ninh của con người, nghiên cứu an ninh chủ nghĩa hậu cấu trúc và an ninh chủ nghĩa nữ giới[1].

 


[1] Từ Tiêu Phong (Xu Xiaofeng) (chủ biên): Xây dựng năng lực an ninh phi truyền thống: Lý luận, mô hình và suy ngẫm, Nxb.Khoa học xã hội Truiiị Quốc, Bắc Kinh, 2013, tr.1-2.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 172 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành