Thứ ba, 03 Tháng 3 2020 08:37

BA TRỌNG TÂM CƠ BẢN NHẰM TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

Tái cơ cấu nền kinh tế lần đầu tiên được đề cập tới tại Hội nghị Trung ương 3 khoá XI với nội dung tập trung ưu tiên tái cơ cấu 3 lĩnh vực quan trọng nhất như: Tái cơ cấu đu tư với trọng tâm là đầu tư công; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính khác. Thực hiện chủ trương trên, Chính phủ đã xây dựng Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013- 2020 (Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013). Sau một thời gian triển khai, tái cơ cấu nền kinh tế đã đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn những vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.

Theo Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin, cơ cấu kinh tế là mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau cả về quy mô và trình độ giữa các ngành, các thành phần, các vùng, lĩnh vực của nền kinh tế. Cũng giống như một cơ thể sống, nền kinh tế chỉ có thể tăng trưởng và phát triển khi giữa các mặt, các bộ phận, các yếu tố cấu thành của nó có sự phù hợp với nhau cả về số lượng và chất lượng, cũng có nghĩa là phải có một cơ cấu kinh tế hợp lý. Vì vậy, việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại để phát huy mọi tiềm năng, nội lực, lợi thế so sánh của toàn bộ nền kinh tế, phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến, gắn với phân công lao động và hợp tác quốc tế là yếu tố tạo tiền đề, cơ sở cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Kinh tế chính trị Mác - Lê-nin cũng cho rằng, sự biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, thể hiện tỷ trọng của ngành dịch vụ và công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân tăng lên, còn tỷ trọng nông nghiệp ngày càng giảm xuống.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 78 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành