Thứ tư, 04 Tháng 3 2020 09:10

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Vấn đề đặt ra là từ quy mô thu định hình quy mô chi theo hướng giảm dần từ mức hiện tại 27 - 28% GDP, và tiến tới 21- 23% vào năm 2025, với mức bội chi thực tế là 3% GDP. Trong giai đoạn hiện nay và năm năm tiếp theo, tập trung điều chỉnh mạnh cơ cấu chi theo hướng giảm chi thường xuyên về mức 60%, chi đầu tư ở mức 15% và tổng chi (tính đủ) trảnợ cố định khoảng 25% (cơ cấu chi hiện hành: Chi thường xuyên 69%, chi đầu tư 16%, chi trả nợ trực tiếp 14%) và sau năm 2019, cơ cấu chi NSNN có thể có thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng tổng chi trả nợ.

Giải pháp trước mắt: Tái cấu trúc chi NSNN cần có thời gian nhất định để chuẩn bị thể chế. Nguyên tắc bố trí chi NSNN của Chính phủ đã công bố là phù hợp: Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, bố trí chi đầu tư hợp lý; bố trí tăng chi trả nợ, đảm bảo an ninh tài chính. Do NSNN còn nhiều khó khăn, nên hạn chế tối đa ban hành chính sách mới làm giảm thu NSNN, chấp thuận chi đầu tư phát triển không thấp hơn năm 2014.

Phương châm căn bản giải quyết vấn đề tái cấu trúc quy mô, cơ cấu chi NSNN: Phát triển sản xuất - quay lại cái gốc của vấn đề, làm được điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tái cấu trúc NSNN. Dưới đây là các giải pháp tái cấu trúc quy mô, cơ cấu chi NSNN trong giai đoạn tới.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 14 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành