Thứ năm, 05 Tháng 3 2020 09:44

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM

Vấn đề bảo đảm an ninh lương thực quốc gia Việt Nam đã được thể hiện qua thực tiễn hoạch định và chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới - hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; thể hiện tầm quan trọng của phát triển nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xóa đói giảm nghèo bền vững Mục tiêu phát triển nông nghiệp trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 -2020 là: “Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiêu quả, bền vững. Khai thác lợi thế của nền nông nghiệp nhiệt đới để phát triển sản xuất hàng hóa lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao. Tăng nhanh sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quc gia”[1].

Cụ thể hóa đường lối của Đảng về đảm bảo an ninh lương thực, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều chính sách quan trọng góp phần đảm bảo an ninh lương thực như: chính sách đất trồng lúa; chính sách phát triển kết cấu hạ tàng vùng trồng lúa; chính sách thương mại gạo; chính sách hỗtrợ nông dân sản xuất lúa, v.v.. Ngày 10-6-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb.Chính trị quốc gia, H.2011, tr.l 13-114.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải về tệp đính kèm.

Đã xem 39 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành