Thứ sáu, 20 Tháng 3 2020 10:02

NHỮNG THAY ĐỔI THỂ CHẾ VỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG HƠN 30 NĂM ĐỔI MỚI

Nếu như trước thời điểm đổi mới, Nhà nước được xác định là có vai trò trực tiếp tổ chức các hoạt động kinh tế, chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động kinh tế của đất nước thì khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, Nhà nước đã thiết lập nền tảng pháp lý ngày càng hoàn thiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của các thành phần kinh tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Điều này thể hiện ở một số điểm như sau: Thứ nhất, từ sự thừa nhận, hợp pháp hóa sự tồn tại của khu vực kinh tế tư nhân, đến nay, Nhà nước ta coi khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Mặc dù thời kỳ này Hiến pháp năm 1980 vẫn còn hiệu lực, nhưng với chủ trương đổi mới được khởi động chính thức từ Đại hội lần thứ VI của Đảng, Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 và Luật Công ty năm 1990 chính thức quy định thừa nhận quyền sở hữu tư liệu sản xuất của các cá nhân công dân trong xã hội. Bên cạnh đó, hai đạo luật này công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Cam kết bảo hộ bình đẳng trước pháp luật đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân khi so sánh với các loại hình doanh nghiệp khác (bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) cũng được khẳng định. Lĩnh vực xuất, nhập khẩu (ngoại thương) bắt đầu được hai đạo luật này coi là lĩnh vực có thể được kinh doanh theo sự cho phép của Chính phủ chứ không còn coi là lĩnh vực mà khu vực tư nhân không được phép tham gia như tinh thần “độc quyền ngoại thương” được quy định tại Điều 21 Hiến pháp năm 1980[1]. Trong lần sửa đổi, bổ sung và xây dựng ban hành.

(Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm)


[1] Điều 21 Hiến pháp năm 1980: “Nhà nước giữ độc quyền về ngoại thương và mọi quan hệ kinh tế khác với nước ngoài”

Đã xem 6 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành