Thứ hai, 23 Tháng 3 2020 04:36

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CHỨC NĂNG KIẾN TẠO KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Nhà nước tập trung làm tốt công tác xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho người dân sáng tạo, khởi nghiệp, đầu tư, kinh doanh, giải phóng mọi năng lực sản xuất. Hệ thống thể chế này bao gồm các quy định pháp luật có tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định và dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp. Đi kèm với đó là việc thiết lập được hệ thống cơ quan hoạch định chính sách có tính chuyên nghiệp, bảo đảm năng lực dự báo cao, hệ thống cơ quan thực thi pháp luật có năng lực và tính liêm chính cao, chuyên nghiệp, dựa trên hệ thống chức nghiệp thực tài, một hệ thống tòa án có tính độc lập cao, có đủ thẩm quyền và năng lực giải quyết, phân xử các dạng tranh chấp ngày càng phức tạp giữa các tổ chức, cá nhân trong xã hội (bao gồm cả giữa cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân). Nhà nước tổ chức thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, bảo đảm các loại thị trường ngày càng hoàn thiện và vận hành thông suốt, cạnh tranh công bằng, bình đẳng và kiểm soát độc quyền kinh doanh, độc quyền hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 27 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành