Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 04:24

ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Mô hình tăng trưởng kinh tế là cách thức diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự phát triển kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối liên hệ giữa chúng. Mục đích của mô hình tăng trưởng kinh tế là mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông qua mối liên hệ nhân quả giữa các biến số quan trọng, sau khi đã loại b những sự phức tạp không, cần thiết. Những diễn đạt trong mô hình có thể thông quan lời văn, sơ đồ hoặc biểu thức toán học.

Ví dụ: Mô hình Harrod - Domar là một mô hình tăng trưng kinh tế do hai nhà kinh tế học Roy Harrod ở Anh và Evsay Domar ở Mỹ đã cùng đưa ra. Mô hình này giải thích mối quan hệ giữa sự tăng trưởng và thất nghiệp ở các nước phát triển cũng như xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ vốn đầu tư. Trong mô hình Harrod - Domar, các yếu tố bị loại b đó là ngoại thương và chi tiêu của chính phủ. Kết luận của mô hình cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế tỷ lệ thuận với tỷ lệ tiết kiệm (hay tỷ lệ đầu tư) và tỷ lệ nghịch với hệ số ICOR.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 41 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành