Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 08:19

CỔ PHẦN HÓA VÀ VẤN ĐỀ THOÁI VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Những năm qua, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN), phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, đảm bảo cạnh tranh, công bằng và lành mạnh giữa các khu vực doanh nghiệp, nhiều chủ trương, định hướng và giải pháp về tái cấu trúc khu vực DNNN đã được ban hành, tập trung vào bốn nội dung lớn, đó là cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, tái cơ cấu tổ chức, tái cơ cấu tài chính và tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp. Trong đó, thoái vốn (và cổ phần hóa) CPH là một trong những mắt xích quan trọng của quá trình tái cơ cấu DNNN. Tuy nhiên, quá trình thoái vốn ngoài ngành và tiến trình CPH DNNN thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; thiếu biện pháp quyết liệt và một lộ trình thực hiện rõ ràng theo nguyên tắc thị trường dẫn đến kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu cả về giá trị và mục tiêu cải cách DNNN.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 15 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành