In trang này
Thứ tư, 25 Tháng 3 2020 08:40

SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP

    Hệ thống các quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ vốn nhà nuớc đầu tư vào doanh nghiệp được quy định ở một số văn bản quy phạm pháp luật như Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), các văn bản quy phạm về cổ phần hóa, quy định về quy chế tài chính đối với các DNNN...

    Hệ thống Luật NSNN từ năm 1996 cho đến Luật NSNN năm 2015 đã quy định những khoản thu nhập từ vốn nhà nước về NSNN bao gồm các khoản thu nhập từ vốn góp, các khoản thu hồi vốn, khoản sử dụng vốn ngân sách, cho vay từ NSNN đều được thu về NSTW (Luật NSNN năm 1996, Luật NSNN năm 1998). Tuy nhiên, đến Luật NSNN năm 2002, khoản thu này được phân cấp thu về ngân sách trung ương (NSTW) đối với khoản đầu tư từ NSTW và thu về ngân sách địa phương (NSĐP) đối với khoản đầu tư từ NSĐP, điều này tiếp tục được khẳng định tại luật NSNN 2015.

     Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 30 lần