Thứ ba, 26 Tháng 5 2020 08:32

KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Nghiên cứu các biện pháp cưỡng chế hành chính trong quá trình hình thành, phát triển, gắn với các điều kiện xã hội cụ thể ở nước ta là việc cần thiết giúp chúng ta nhìn nhận đầy đủ, thấu đáo về hệ thống cưỡng chế hành chính hiện hành; đồng thời, thấy được vai trò của cưỡng chế hành chính ở các giai đoạn lịch sử khác nhau và xem xét vấn đề kế thừa của cưỡng chế hành chính trong sự phát triển liên tục của nó. Có thể phân kỳ sự phát triển của cưỡng chế hành chính căn cứ vào quá trình ra đời của các bản hiến pháp, những mốc lớn phản ánh các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội... của một thời kỳ lịch sử, cùng với nó là sự xác định cơ sở cũng như định hướng xây dựng pháp luật tương ứng của Nhà nước; hoặc phân kỳ theo tiêu chí văn bản ban hành để điều chỉnh các biện pháp cưỡng chế hành chính. Tuy nhiên, để thấy được những bước phát triển lớn của các biện pháp cưỡng chế hành chính, việc phân kỳ nên theo đặc điểm của nhiệm vụ quản lý nhà nước trong mỗi thời kỳ lịch sử. Bởi vì, với tư cách là công cụ quản lý, các biện pháp cưỡng chế hành chính đã được Nhà nước xác định sát hợp với nhiệm vụ quản lý từng thời kỳ một cách thiết thực.

Theo đặc điểm của nhiệm vụ quản lý nhà nước trong mỗi thời kỳ, quá trình phát triển của các biện pháp cưỡng chế hành chính có thể được phân thành ba giai đoạn: 1945 - 1954; 1954 - 1986 và từ năm 1986 đến nay.

               Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 30 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành