Thứ năm, 28 Tháng 5 2020 08:56

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHUNG VỀ CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA

Việc áp dụng cưỡng chế trong hoạt động quản lý hành chính cũng như các lĩnh vực hoạt động khác của nhà nước sẽ tác động trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa một bên là yêu cầu bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân với một bên là nhu cầu sử dụng cưỡng chế để bảo đảm thực hiện quyền lực nhà nước là một yêu cầu cấp bách trong bối cảnh hiện nay. Những yêu cầu này đòi hỏi phải có sự đổi mới trong cách nhìn nhận, đánh giá và áp dụng cưỡng chế hành chính.

Trước hết cần có sự thống nhất trong nhận thức lý luận về cưỡng chế hành chính. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang tồn tại các quan điểm khác nhau về bản chất của cưỡng chế hành chính; chưa có những luận giải khoa học cho các quy định về cưỡng chế hành chính như: cơ sở cho việc quy định và áp dụng cưỡng chế hành chính, phạm vi giới hạn cưỡng chế đến đâu để bảo đảm lợi ích của các bên trong mối quan hệ giữa nhà nước với các cá nhân, tổ chức, v.v.. Trong khi đó, các nghiên cứu chuyên biệt về hệ thống cưỡng chế hành chính hầu như không có hoặc là khá sơ sài, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 25 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành