Thứ tư, 27 Tháng 5 2020 09:09

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TIỀM TÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ có hai dạng, đó là xung đột lợi ích tiềm tàng và xung đột lợi ích thực tế. Kinh nghiệm kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ nhằm phòng, chống tham nhũng của các quốc gia trên thế giới và tổ chức quốc tế[1] cho thấy, pháp luật không phân định rõ ràng, cụ thể hai loại xung đột lợi ích cũng như trình tự, thủ tục áp dụng để kiểm soát riêng từng loại xung đột lợi ích mà cơ chế kiểm soát được áp dụng chung và gọi đó là cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ hoặc kiểm soát xung đột lợi ích nhằm phòng, ngừa tham nhũng. Việc phân loại và nhận diện các dạng xung đột lợi ích chức và người quản lý có trách nhiệm kiểm soát xung đột lợi ích trong cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức đó để từ đó áp dụng các biện pháp kiểm soát thích hợp. Tuy nhiên, việc phân biệt những tình huống xung đột lợi ích có ý nghĩa trong thực tế áp dụng biện pháp kiểm soát, giúp nhận diện xung đột tốt hơn ngay khi còn ở mức độ tiềm ẩn và như vậy hiệu quả kiểm soát sẽ tốt hơn.

 

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Xem thêm bài “Phân tích khái quát về kinh nghiệm quốc tế trong kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ”

Đã xem 48 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành