Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 02:23

KHÁI QUÁT VIỆN TRỢ KỸ THUẬT TRONG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA NHẬT BẢN CHO CÁC NƯỚC ASEAN

FDI và hợp tác kỹ thuật là hai phương thức chuyển giao công nghệ chủ yếu không chỉ giữa Nhật Bản và ASEAN mà còn giữa các nước công nghiệp tiên tiến khác và ASEAN. Ngày càng có nhiều công nghệ của Nhật được chuyn giao thông qua FDI và hp tác kỹ thuật ở khu vực công cộng. Trong khi hình thức hợp tác k thuật hình như tốt đẹp cả về nội dung lẫn qui mô thì các nưc ASEAN lại không bằng lòng lắm với hình thức FDI.

Rõ ràng các nguồn đầu tư của Nhật Bản cũng như của các nước khác vào ASEAN đã có ảnh hưởng rất ln đến cơ cu công nghiệp, đến cu thành sản phẩm chế tạo và do đó đến cả việc buôn bán các hàng chế tạo ở ASEAN. Chỉ xin nêu một ví dụ, vào năm 1975, khoảng 70% hàng chế tạo của Singapo là từ các xí nghiệp có sự tham gia của nưc ngoài. Các công ty có 100% vn nưc ngoài và các hp doanh đóng góp ti 84% tổng giá trị xut khẩu. Nếu không có FDI, chưa chắc Singapo đã có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao vào cuối những năm 1960 và 1970. Mặc dù Singapo có thể là một trường hp đặc biệt nhưng hầu hết các nưc ASEAN khác ở một chừng mực nào đó cũng được li tương tự như vậy.

           Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 25 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành