In trang này
Thứ tư, 29 Tháng 7 2020 08:40

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỨC THUẾ SUẤT VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NGUYÊN TẮC NGƯỜI G Y Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN

Thuế suất của thuế bảo vệ môi trường là mức thuế tuyệt đối, được quy định theo Biểu khung thuế của Điều 8 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, cụ thể: 

Thuế suất đối với nhóm đối tượng chịu thuế là xăng, dầu, mỡ nhờn: biên độ khung thuế suất đối với xăng, dầu, mỡ nhờn mức thấp nhất là từ 500 đồng/kg và cao nhất chỉ 3,000 đồng/kg. Việc thu thuế sẽ làm tăng chi phí sản xuất, phần nào đó sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của người nông dân. Quy định mức thuế đối với nhóm đối tượng này để nhằm là khá rộng; mức thuế suất cao nhất là 4.000 đồng/lít được áp nâng cao ý thức của người nông dân, hướng nông dân sử dụng 96 dụng đối với xăng, trừ etanol; mức thuế suất thấp nhất là 300 đồng/lít hoặc kilogam. Quy định về biên độ dao động của các mức thuế suất có thể tạo sự chủ động, linh hoạt trong vấn đề nộp thuế và chính sách điều hành nền kinh tế. 

Thuế suất đối với nhóm đối tượng chịu thuế là than đá mức thuế suất cao nhất là than antraxít, với mức thuế suất là 50.000 đồng/tấn, mức thuế nhất thấp nhất là 10.000 đồng/ tấn, được áp dụng đối với than nâu, than mỡ và các loại than đá khác. 

 Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 46 lần