Thứ ba, 23 Tháng 7 2019 01:25

KIỂM SOÁT PHÁP LUẬT NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN CON NGƯỜI TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN

Nhà nước pháp quyền xét về bản chất, mục tiêu, sứ mệnh và giá trị to lớn chính là một nhà nước và nền pháp luật vì con người, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền, tự do, lợi ích của con người. Nhà nước pháp quyền, hay nói rộng ra là xã hội pháp quyền, dân chủ, nơi con người là mục đích chứ không phải là phương tiện của nhà nước. Nhà nước pháp quyền là nhà nước hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, hợp đạo đức, dân chủ, công bằng, lẽ phải, hài hòa, cân bằng các loại lợi ích, hòa bình và hiệu quả. Nhà nước pháp quyền là nhà nước bị giới hạn quyền lực bởi pháp luật và các quyền, tự do, lợi ích của cá nhân. Trong nhà nước pháp quyền phải xác lập quyền lực của pháp luật, khác biệt với quyền lực thuộc về những cá nhân có quyền ra mệnh lệnh áp đặt xã hội phải phục tùng. Nhà nước pháp quyền khác biệt với các nhà nước không phải là nhà nước pháp quyền ở việc phải chịu sự kiểm soát thường xuyên bằng các thiết chế, hình thức thích hợp của các cơ quan, tổ chức xã hội và sự kiểm soát bên trong nhà nước đó. Cơ chế kiểm soát, phản biện pháp lý và xã hội làm cho nhà nước pháp quyền có khả năng mạnh nhất trong việc phòng ngừa, hạn chế và chống lại các hiện tượng, xu hướng làm quyền, tùy tiện. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước phải được đặt trong tình trạng bị kiểm soát, bị hạn chế quyền lực để bảo vệ con người, tránh mọi sự lạm dụng quyền lực nhà nước phương hại quyền con người.

Nhà nước pháp quyền là nhà nước tôn trọng, có trách nhiệm với con người, bảo vệ, bảo đảm công bằng, công lý và an toàn cho cuộc sống của con người, luôn nỗ lực trong việc tìm kiếm, đem lại cho con người những gì có lợi nhất. Nhà nước với vai trò mới là người phục vụ xã hội, trách nhiệm thường trực “đem lại cuộc sống thật sự làm người cho tất cả mọi người là vai trò của Nhà nước hiện đại”. Trong xã hội pháp quyền, nhu cầu về bảo đảm an toàn pháp lý, về công lý; về an ninh, về dịch vụ công và về nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Platon đã khẳng định: “Chúng ta thừa nhận những nơi mà luật được định ra vì lợi ích của một số người, thì ở đó không có chế độ Nhà nước, chỉ có thể gọi là Nhà nước khi có sự công bằng”

 Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toan văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 21 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành