Thứ tư, 22 Tháng 7 2020 01:32

NỘI DUNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG GÂY RA

Với cách hiểu là một dạng của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra cũng bao gồm: có hành vi gây thiệt hại là hành vi vi phạm pháp luật môi trường, có thiệt hại xảy ra, có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây ô nhiễm môi trường với thiệt hại xảy ra và có lỗi của chủ thể gây thiệt hại. Tuy nhiên, yếu tố lỗi sẽ không ảnh hưởng tới mức độ và trách nhiệm bồi thường. Người gây thiệt hại dù có lỗi cố ý hay có lỗi vô ý khi gây thiệt hại cho người khác thì người đó cũng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường, và không vì người gây thiệt hại có lỗi vô ý hoặc cố ý trong khi gây thiệt hại mà mức bồi thường tăng hay giảm tương ứng.

Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra có những đặc trưng riêng so với các loại bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng còn lại. 

  Trên đây trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 43 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành