Thứ ba, 28 Tháng 7 2020 07:06

GIỚI HẠN ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Việc áp dụng cưỡng chế hành chính cho dù là cần thiết để duy trì trật tự xã hội, bảo đảm lợi ích của nhà nước và cộng đồng, nhưng nó sẽ tác động tiêu cực) đến quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức trong xã hội. Vì vậy, việc áp dụng cưỡng chế hành chính như thế nào để đạt được hiệu quả xã hội cao nhất, tức là vẫn bảo đảm duy trì trật tự quản lý, bảo đảm lợi ích của nhà nước và xã hội, nhưng chỉ hạn chế ở mức tối thiểu cần thiết các biện pháp cưỡng chế hành chính, trên cơ sở tôn trọng và bảo vệ các quyền con người, quyền công dân, là vấn đề cần được làm rõ. Khi bàn về mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội công dân, để nhà nước không bao trùm hết mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như lấn lướt tự do của con người, C. Mác cho rằng phải giới hạn quyền lực nhà nước: “Tự do là ở chỗ biến nhà nước, cơ quan tối cao vào xã hội, thành một cơ quan hoàn toàn phụ thuộc vào xã hội, và ngay cả ngày nay nữa, các hình thức nhà nước tự do hay không tự do là tùy ở chỗ trong những hình thức ấy, “sự tự do của nhà nước" bị hạn chế nhiều hay ít". Việc đặt ra giới hạn của áp dụng cưỡng chế hành chính nhằm khắc phục, triệt tiêu những yếu tố tiêu cực khi áp dụng cưỡng chế hành chính. Vì vậy, việc xác định giới hạn của cưỡng chế hành chính chỉ thật sự được chính xác, đầy đủ trên cơ sở làm rõ vì sao phải đặt ra giới hạn đó. 

 Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 26 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành