Thứ tư, 26 Tháng 8 2020 08:32

MỘT SỐ GÓP Ý VỀ HOÀN THIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG PHẢI TRẢ TIỀN

Để xây dựng và áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thi hành pháp luật về môi trường cần có nhiều biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, pháp luật được xem như biện pháp bảo đảm hữu hiệu. Nếu không áp dụng tốt pháp luật, biện pháp chính trị chỉ dừng lại các “tuyên ngôn giấy” về môi trường. Khi việc tuyên truyền không làm thay đổi nhận thức của mọi người, cần phải áp dụng chế tài để mang tính răn đe. Nếu không áp dụng tốt pháp luật, thì không khuyến khích được các chủ thể đầu tư công nghệ hiện đại, sản xuất ra những sản phẩm ít gây ra ô nhiễm môi trường. Thực tiễn cho thấy rằng, cơ sở pháp lý cho hoạt động bảo vệ môi trường đầy đủ và vững chắc đến mấy mà không có các biện pháp đồng bộ để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả thi hành pháp luật môi trường Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, thì cơ sở pháp lý này không phát huy được vai trò của mình. Các biện pháp đồng bộ ở đây được hiểu không chỉ các biện pháp như xử lý dân sự xử lý hành chính, xử lý hình sự mà cả các biện pháp tổ chức cán bộ, các biện pháp kinh tế, tài chính, tín dụng... không chi gồm các biện pháp hoàn thiện pháp luật mà cả các biện pháp tổ chức thi hành pháp luật, bảo vệ pháp luật.

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 378 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành