Thứ ba, 25 Tháng 8 2020 09:44

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ

Công khai thu nhập, tài sản và các lợi ích của công chức trước công chúng được đa số các nước thành viên OECD coi đây là công cụ hữu hiệu để phòng ngừa xung đột lợi ích ở các quốc gia. Theo kết quả khảo sát của tổ chức này năm 2014 thì những lợi ích cá nhân phải kê khai thường xoay quanh năm nội dung chính: (1) Tài sản (bao gồm động sản và bất động sản); (ii) Các khoản nợ; (i) Thu nhập ngoài (bất cứ thu nhập nào ngoài thu nhập hiện có từ lương công chức); (iv) Công việc bên ngoài (bao gồm cả những vị trí được trả lương hay không trả lương ngoài vị trí hiện tại của công chức trong bộ máy nhà nước); và (v) Lịch sử công việc (tên của những đơn vị, tổ chức mà công chức đã từng có thời gian công tác trước khi làm việc ở vị trí hiện tại)[1].

Ở Niu Dilân, hoạt động của Chính phủ được công khai để người dân giám sát, với mục tiêu là các xung đột lợi ích công và tư, của các cán bộ/công chức hoặc bộ trưởng sẽ có nhiều khả năng được đưa ra ánh sáng. Do vậy, nền công vụ của Niu Dilân được tổ chức và hoạt động thông qua một hệ thống quy định minh bạch, liêm chính. Từ quy trình bổ nhiệm minh bạch (quy định bởi Luật Khu vực Nhà nước) đến quyền tự do tiếp cận thông tin của người dân được quy định (Luật Thông tin chính thức năm 1982) và đảm bảo thực hiện Luật Bảo vệ công khai thông tin năm 2000), đến việc công khai những sai phạm nghiêm trọng.

       Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Xem Thanh tra Chính phủ: Quản lý xung đột lợi ích trong hoạt động dịch vụ công - Hướng dẫn và khái quát OECD, Sđd.

Đã xem 132 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành