Thứ tư, 26 Tháng 8 2020 02:29

KHÁI QUÁT VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH ĐẶC BIỆT

Thực tiễn áp dụng biện pháp này còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, hầu như chỉ có ý nghĩa như một tiêu chí hoặc bước đệm để áp dụng biện pháp cưỡng chế giáo dục tập trung[1]. Điều này thể hiện trên những phương diện sau:

- Nhiều thủ tục thi hành biện pháp giáo dục tại xã, cách hình thức cho đủ thủ tục hồ sơ để làm điều kiện cho việc áp dụng biện pháp giáo dục tập trung, do đó nhiều đối tượng “không biết gì về việc mình được giáo dục tại xã, phường, thị trấn", “không biết ai là người giúp đỡ giáo dục".

- Phần lớn các địa phương mới chỉ thực hiện động tác mở sổ theo dõi, phân công người giám sát theo đúng thủ tục, còn việc giám sát trên thực tế ra sao, hiệu quả đến đâu thì hầu hết các cơ sở đều không nắm được; Chưa có cơ chế xác định rõ việc phối hợp giữa gia đình, người giám sát, cộng đồng và chính quyền sở tại khi thực hiện biện pháp này;

- Phần lớn các địa phương mới chỉ quản lý đối tượng thông qua các nghiệp vụ hành chính (định kỳ báo cáo, giám sát, phòng ngừa tái phạm...), còn các biện pháp giáo dục, giúp đỡ thực sự đối tượng (tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính, phát triển kinh tế..) thì hầu như chưa được quan tâm đúng mức;

 

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.


[1] Hoàng Thị Kim Quế: “Về các biện pháp xử lý hành chính khác: Thực trạng và định hướng hoàn thiện", Tạp chí Khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Kinh tế - Luật, số 24/2008, tr. 152-159.

Đã xem 291 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành