Thứ tư, 19 Tháng 8 2020 02:51

SƠ LƯỢC KHÁI QUÁT CÁC QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 1999 VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Bộ luật Hình sự Việt Nam có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội. Do đó, bất kỳ cá nhân nào thực hiện tội phạm truyền thống hay tội phạm phí truyền thống xâm phạm đến các lợi ích (đã nêu) được Bộ luật Hình sự quy định đều phải chịu trách nhiệm hình sự trên những cơ sở chung.

           Trên đây là trích dân của tài liệu, đẻ xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 65 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành