Thứ hai, 31 Tháng 8 2020 03:00

KHÁI QUÁT VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC NGƯỜI GÂY Ô NHIỄM PHẢI TRẢ TIỀN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

Bảo vệ môi trường, có thể được thực hiện bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm biện pháp chính trị, biện pháp tuyên truyền giáo dục, biện pháp kinh tế, biện pháp khoa học công nghệ và biện pháp pháp lý. Trong điều kiện của Việt Nam, tuyên truyền giáo dục là biện pháp áp dụng tương đối có hiệu quả khi mà nhận thức của đa phần người dân về vấn đề môi trường, ô nhiễm môi trường còn rất hạn chế. Muốn có những hành vi tác động có lợi cho môi trường, trước hết cần phải có ý thức bảo vệ môi trường như ý thức được tầm quan trọng của môi trường, quyền lợi và trách nhiệm của các chủ thể trong bảo vệ môi trường. Các chủ thể kinh doanh khi có ý thức bảo vệ môi trường sẽ áp dụng những biện pháp phù hợp trong quá trình thực hiện hành vi kinh doanh. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường và từ đó lựa chọn các sản phẩm thân thiện với môi trường hoặc phản ứng, tẩy chay đối với hàng hóa, sản phẩm của chủ thể kinh doanh có những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. Để có thể bán được hàng hóa, sản phẩm, các chủ thể kinh doanh phải đáp ứng những yêu cầu của người tiêu dùng. Thông qua đó, người tiêu dùng sẽ định hướng hành vi của các chủ thể kinh doanh[1]. Do đó, tuyên truyền giáo dục được coi là biện pháp quan trọng vì qua đó sẽ hình thành và nâng cao ý thức về môi trường của các tổ chức, cá nhân.

Biện pháp tuyên truyền giáo dục được thực hiện rất đa dạng, phong phú như giáo dục theo cá nhân, theo nhóm, theo cộng đồng; tuyên truyền giáo dục qua các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến chính sách, pháp luật về môi trường, thực hiện các dự án môi trường; tiến hành các hoạt động thông qua các tổ chức đoàn thể, giáo dục trong nhà trường, qua các cuộc vận động của Nhà nước, của các tổ chức xã hội.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 


[1]Trường Đại học Luật Hà Nội: Tập bài giảng Pháp luật môi trường trong kinh doanh, Sđd, tr. 18

Đã xem 283 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành