Thứ sáu, 26 Tháng 6 2020 07:28

THANH TRA QUỐC HỘI – YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẰM BẢO ĐẢM CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

Trải qua các thời kỳ, mong muốn của những nhà chính trị học có khuynh hướng dân chủ, tiến bộ là luôn tìm kiếm các công cụ, cơ chế để có thể tiết chế quyền lực, phòng ngừa sự tha hóa của quyền lực khi thực thi quyền lực. Trong tác phẩm nổi tiếng “Tinh thần pháp luật”, Ch.Montesquieu đã chứng minh sự cần thiết phải tách lập pháp và tư pháp, hành pháp thành những nhánh quyền lực độc lập nhằm bảo đảm hiệu quả trong quản lý của Nhà nước và bảo vệ tự do của người dân trước khả năng lạm quyền từ phía cơ quan nhà nước. Ông cho rằng sự phân quyền là cần thiết để bảo đảm các thiết chế quyền lực tự kiểm soát của bản thân, cân nhắc trước mọi quyết định của chính mình, vì mọi quyết định có tính quyền lực đều liên quan đến quyền của con người. Đạt được mục đích đó, cần có một cơ chế phối hợp và kiểm soát lẫn nhau giữa các nhánh quyền lực.

            Ở Việt Nam, trong những năm qua đã xảy ra nhiều vụ việc lạm dụng quyền lực, cho thấy nhu cầu cấp bách của việc kiểm soát quyền lực nhà nước đối với cơ quan công quyền, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Thấy rõ nguy cơ với chế độ và xã hội do tình trạng lạm quyền gây ra, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ, cần “phát huy vai trò giám sát... của Nhân dân, của báo chí, của công luận” và đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, lợi ích nhóm. Rà soát, hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực sẽ tạo tiền đề cho mỗi chủ thể tự xác định được quyền, trách nhiệm của mình và cùng với các chủ thể khác thực thi quyền lực đúng với mục đích, tôn chỉ theo quan điểm của Đảng. Chủ thể kiểm soát thực thi quyền lực là toàn bộ hệ thống chính trị, với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là chính bản thân của những người có chức, có quyền cùng tiến hành. 

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 21 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành