Thứ tư, 24 Tháng 2 2021 08:46

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT VỀ QUY TRÌNH LẬP PHÁP HIỆN HÀNH CỦA QUỐC HỘI

Một quy trình lập pháp khoa học, hiệu quả là quy trình không chỉ giúp các chủ thể có thể ban hành nhiều đạo luật, pháp lệnh, nghị quyết trong một thời gian hợp lý mà còn bảo đảm để những đạo luật, pháp lệnh đó phải ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo cử tri, phản ánh điều kiện chính trị, xã hội, kinh tế và được thể hiện dưới hình thức thống nhất của kỹ thuật lập pháp. Vì vậy, có thể khẳng định quy trình bảo đảm cho sản phẩm làm ra là các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao.

Quy trình lập pháp được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành là kết quả của quá trình nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động trong một thời gian dài qua nhiều giai đoạn khác nhau của lịch sử phát triển kinh tế chính trị của đất nước. Tuy nhiên, hoạt động lập pháp không có mục đích tự thân mà là hoạt động đáp ứng nhu cầu điều chỉnh pháp luật của xã hội. Một khi xã hội có những thay đổi nhất định thì không chỉ các văn bản là sản phẩm của hoạt động lập pháp phải thay đổi mà bản than hoạt động lập pháp cũng phải có những thay đổi tương ứng.

          Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 23 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành