Thứ năm, 25 Tháng 2 2021 01:37

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI TRONG QUYẾT ĐỊNH NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Trong tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa lập hiến, dù bộ máy nhà nước được tổ chức theo mô hình nào, cộng hòa đại nghị, cộng hòa tổng thống, quân chủ lập hiến hay công hòa xã hội chủ nghĩa, thì cơ quan đại biểu cao nhất của mỗi quốc gia do nhân dân trực tiếp bầu ra (nghị viện, Quốc hội) luôn được xác định là cơ quan lập pháp. Ở các mức độ khác nhau, cơ quan này, đều có các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ngay ở các quốc gia theo chế độ cộng hòa tổng thống, nơi đó tổng thống cũng do nhân dân trực tiếp bầu và nghị viện cũng do nhân dân trực tiếp bầu, nghĩa là tổng thống là người đứng đầu cơ quan hành pháp, có vị trí độc lập so với nghị viện, nhưng nhiều vấn đề quan trọng của đất nước vẫn được trao cho nghị viện. Vì thế, có thể khẳng định rằng, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước là thuộc tính lập pháp gắn với quyền lực lập pháp.

            Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải tệp đính kèm.

Đã xem 11 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành