Thứ sáu, 26 Tháng 2 2021 09:16

MỘT SỐ KỸ NĂNG VỀ THU THẬP, PHÂN TÍCH, XỬ LÝ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Thông tin nhằm sử dụng trong quá trình phân tích chính sách được khai thác, xử lý nhằm có được nguồn tin chính xác và kịp thời. Tuy vậy, khi thu thập thông tin phục vụ nhu cầu quản lý, xây dựng chính sách, các đại biểu dân cử còn phải thu thập thông tin đối với các đối tường và môi trường cụ thể nhằm kịp thời điều chỉnh và thúc đẩy việc đề xuất các quyết định chính sách tiếp sau. Tiếp đó, các quyết định sau này cũng lại theo một quy trình thu thập, xử lý thông tin, tài liệu như trên. Như vậy, hoạt động thu thập chắt lọc, hiệu chỉnh và xử lý thông tin và việc xây dựng, ra quyết định chính sách cũng như giám sát việc thực hiện chính sách được tiến hành một cách liên tục, thường xuyên tạo nên một chuỗi quy trình liên hoàn không nghỉ. 

Có thể thấy rằng việc phân tích chính sách là điều kiện tiền đề và là việc không thể thiếu được trong mọi quy trình của hoạt động quản lý. Tóm gọn lại, mọi hoạt động trong quá trình từ thu thập thông tin dữ liệu đến việc xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiến tạo, xây dựng và giám sát chính sách của các đại biểu đều thuộc nội hàm của hoạt động phân tích. Phân tích có thể hiểu là một quá trình xem xét toàn bộ và từng phần cụ thể của nội dung và hình thức của các đối tượng hoặc quá trình cần phân tích, thông qua các thông tin, dữ liệu liên quan để chủ thể phân tích và chủ thể quản lý có được thông tin cụ thể trong quá trình ra quyết định xây dựng và thực thi chính sách. 

         Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

Đã xem 59 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành