Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 02:48

PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHỨC NĂNG CỦA QUỐC HỘI TRONG VIỆC QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Điều 69 Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước." Theo quy định này, Quốc hội có ba chức năng:

- Chức năng lập hiến và lập pháp (gọi tắt là chức năng lập pháp)

Ở nước ta, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến. Theo Khoản 3 Điều 49 , Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn có quyền. giải thích Hiến pháp. Trong khi đó, nước ta không có cơ quan bảo hiến. Như vậy, thực chất Quốc hội nắm cả ba quyền: lập hiến, lập pháp và bảo hiến. Trong khi đó, ở nhiều nước, Quốc hội chỉ có chức năng lập pháp: hiến pháp do Quốc hội lập hiến hoặc Hội nghị Lập hiến soạn thảo và ban hành dựa trên kết quả trưng cầu ý dân: còn bảo hiến là chức năng của Tòa án Tối cao hoặc Hội đồng Hiến pháp, Tòa án Bảo hiến.

             Trên đây là trích dẫn tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm. 

Đã xem 5 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành