Thứ ba, 23 Tháng 2 2021 02:59

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH CÔNG

Phân tích chính sách công được hiểu theo các nghiên cứu thông thường là một hoạt động mang tính khoa học trong đó sử dụng nhiều phương pháp mang tính điều tra xã hội, các lập luận, phân tích, phản biện nhằm tạo ra các thông tin hoặc biến đổi chúng và được sử dụng trong các quyết định chính trị với mục đích giải quyết các vấn đề liên quan tới chính sách công đó[1].

Để hoạt động phân tích chính sách công được thực hiện một cách hiệu quả thì việc tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản trong phân tích chính sách công rất quan trọng, đó là các nguyên tắc như: nguyên tắc mục tiêu, nguyên tắc thích ứng, nguyên tắc hợp lý, nguyên tắc phối hợp, nguyên tắc hiệu quả, nguyên tắc bảo đảm định hướng chính trị.

         

         Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn xin tải về tệp đính kèm.

 


[1] William Dum: Public Policy Analysis, Pratice Hall, 1981

Đã xem 24 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành