Thứ năm, 24 Tháng 7 2014 00:00

Một số giải pháp hoàn thiện kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp

1. Hoàn thiện mục tiêu của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp

Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp là sự kết hợp chặt chẽ giữa kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ trong cùng một cuộc kiểm toán, trong đó đặc biệt là mối quan hệ giữa kiểm toán tài chính với kiểm toán tuân thủ. Do đó, mục  đích của kiểm toán xác định  giá trị  doanh nghiệp được thể hiện trên các khía cạnh như xem xét Báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp (Chứng thư) có phản ánh trung thực, hợp lý trên cơ sở thực tế của đơn vị hay không. Tính trung thực, hợp lý được thể hiện trên các mặt như xác định về giá trị các tài sản hiện có trong đơn vị, thời gian sử dụng hữu dụng của các tài sản, xác định giá trị thực tế của các khoản phải thu, các khoản nợ vay của đơn vị; xem xét quy trình xác định giá trị doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định của các văn bản pháp luật hay không; xem xét việc sử dụng các phương pháp đánh giá có hợp lý, phù hợp với tình hình hoạt động và thực trạng của doanh nghiệp được xác định giá trị hay không đồng thời xem xét việc xác định  giá trị doanh nghiệp có đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp được định giá không.

 Để đạt được các mục đích nêu trên, kiểm toán cần phải đi sâu vào từng mục tiêu cụ thể sau:

- Thứ nhất, xem xét tính tuân thủ trong việc thực hiện quy trình xác định giá trị doanh nghiệp có tuân theo các Tiêu chuẩn mực về thẩm định giá và kế hoạch xác định giá trị đã được xây dựng hay không.

- Thứ hai, xem xét sự tuân thủ, tính hợp lý, hợp pháp của phương pháp định giá được áp dụng trong việc xác định giá trị doanh nghiệp.

- Thứ ba, xem xét các công việc trong quá trình định giá về xác định giá trị TSCĐ, vốn, các khoản công nợ, các khoản vay, định giá thương hiệu... có hợp lý với thực tế tại đơn vị hay không.

- Thứ tư, xem xét tính đúng đắn của việc phê chuẩn trong hoạt động định giá như: giá cơ sở để làm căn cứ đánh giá, kế hoạch xác định giá trị doanh nghiệp, báo cáo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp...

- Thứ năm, đánh giá tính hiệu lực trong việc kiểm soát quá trình xác định giá trị theo đúng kế hoạch đã thiết lập.

Như vậy, có thể thấy kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nổi bật với kiểm toán tuân thủ, vì tất cả quá trình xác định giá trị doanh nghiệp đều phải tuân thủ các Tiêu chuẩn thẩm định giá, các quy định liên quan tới việc định giá. Ngoài các mục đích kiểm toán nói trên, riêng đối với kiểm toán nhà nước còn phải tiến hành các mục tiêu sau:

- Phát hiện các gian lận, vi phạm chính sách chế độ về giá trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp, các hiện tượng tiêu cực làm thất thoát tài sản của nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

- Đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp đối với nhà nước nói chung, với các doanh nghiệp nhà nước nói riêng trong tiến trình cổ phần hóa.

 - Thông qua kiểm toán nhằm đánh giá về trách nhiệm, sự chấp hành và chất lượng hoạt động xác định giá trị doanh nghiệp để qua đó kiến nghị với các cấp, các cơ quan chức năng để xử lý hạn chế và kiến nghị đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động  xác định  giá trị doanh nghiệp nói riêng, hoạt động thẩm định giá nói chung.

2. Hoàn thiện nội dung kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp

2.1. Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ các quy định trong xác định giá trị doanh nghiệp

Xác định giá trị doanh nghiệp là một hoạt động phức tạp, liên quan đến nhiều loại tài sản trong hoạt động  của một doanh nghiệp như giá trị  TSCĐ hữu hình, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất… Bên cạnh đó, thời gian xác định giá trị doanh nghiệp lại tùy theo quy mô và cơ cấu của tài sản trong doanh nghiệp được định giá. Hơn nữa, khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc xác định giá trị doanh nghiệp không chính xác hoặc không có căn cứ cụ thể sẽ làm thất thoát tài sản cũng như vốn của Nhà nước. Vì vậy, việc đánh giá, xem xét hoạt động định giá của kiểm toán cần được tiến hành theo đúng trình tự, đúng quy định… mới đảm bảo mức độ tin cậy của thông tin xác định giá trị doanh nghiệp. Do đó, tính tuân thủ là một đặc trưng nổi bật của kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp thể hiện trên các khía cạnh sau:

Một là, Việc xác định giá trị doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Nhà nước về thẩm định giá (hiện nay là Nghị định Số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 08 năm 2005), Nghị định Số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần cùng các tiêu chuẩn thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành. Các nội dung cơ bản trong các quy định trên như sau:

 Trước hết, doanh nghiệp thẩm định giá cần có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước. Cụ thể: Đơn vị thẩm định giá cần phải có từ 03 thẩm định viên về giá trở lên và thuộc danh sách các công ty có đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ về thẩm định giá do cơ quan quản lý nhà nước công bố hàng năm.

Tiếp đó, các văn bản, tài liệu liên quan đến việc xác định  giá trị doanh nghiệp phải đảm bảo tính pháp lý và tính đầy đủ bao gồm:

+ Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá;

+ Hồ sơ tài sản thẩm định giá phải được xây dựng đúng theo quy định và trình tự thủ tục hợp lý.

Hai là, đánh giá việc chấp hành các quy định và thực hiện quá trình thẩm định giá của những người tham gia có nghiêm chỉnh, đầy đủ, đúng quy định và quyền hạn theo Tiêu chuẩn thẩm định giá đã được ban hành không;

Ba là, kiểm toán tuân thủ về chế độ và quy định về thẩm định giá. Doanh nghiệp thẩm định giá cần phải tuân thủ đúng các quy định do Nhà nước ban hành liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá để đảm bảo kết quả thẩm định phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp được định giá, đúng trình tự, đúng giá trị và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;

Bốn là, Kiểm toán tuân thủ về việc lập báo cáo thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá theo đúng quy định trong Tiêu chuẩn về thẩm định giá bao gồm cả về hình thức và quy trình lập của các thẩm định viên...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.

Đã xem 117 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành