Thứ ba, 07 Tháng 7 2015 00:00

Một số vấn đề về chính sách hình sự trong phòng chống tội phạm giai đoạn hiện nay

I. Đặt vấn đề

Cuộc đấu tranh chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam là yêu cầu tất yếu nhằm trong quá trình cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm dưới góc độ mặt lý luận, làm rõ mục đích, các lĩnh vực thể hiện của chính sách hình sự cũng như đánh giá và hoàn thiện chính sách hình sự của nước ta là rất cần thiết.

Xét về góc độ lập pháp, việc hoàn thiện chính sách hình sự là yêu cầu tất yếu khách quan trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần ổn định trị an của đất nước trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm quốc tế mà đặc biệt là tội khủng bố trong phạm vi khu vực và toàn thế giới. Bên cạnh đó các tội phạm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, công nghệ và tin học đã tạo nên những bất ổn cả về kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực và trên toàn thế giới. Chính vì thế, việc nghiên cứu và hoàn thiện chính sách hình sự và nguồn của chính sách hình sự là rất cần thiết đối với mỗi quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Xét từ góc độ thực tiễn thời gian qua, việc thiết lập các mục đích và các lĩnh vực thể hiện của chính sách hình sự vẫn chưa được khẳng định thông qua các hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trên cơ sở nguồn của luật pháp luật hình sự với tính chất là ngành luật chủ yếu nhất trong hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm vẫn còn tồn tại một số nhược điểm nhất định. Chưa đảm bảo được hiệu quả cao của việc áp dụng pháp luật hình sự nói riêng và của cuộc đấu tranh chống tội phạm nói chung. Tuy nhiên, Bộ luật hình sự năm 1999 đã bộc lộ hạn chế, bất cập, gây khó khăn cho việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Nguyên nhân do tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội trong nước, thế giới có nhiều thay đổi so với bối cảnh khi xây dựng luật. Một số điều, khoản chưa có quy định cụ thể, rõ ràng hoặc chưa có hướng dẫn thi hành cụ thể nên dẫn tới quan điểm của các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thống nhất trong điều tra, truy tố và xét xử người phạm tội; Một số quy định giữa các điều luật còn mâu thuẫn, bất hợp lý khi thi hành; Có một số hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến khách thể nhưng chưa được quy định là tội phạm; Mức hình phạt tối đa và tối thiểu trong khung hình phạt còn quá rộng… Những vấn đề này đã được tổng kết đánh giá thông qua việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2015…… (xem them báo cáo tổng kết bộ luật hình sự)

Xét về mặt lý luận, khoa học hình sự luôn đề cập đến các vấn đề về đấu tranh phòng chống tội phạm, các mục đích, lĩnh vực điều chỉnh của chính sách hình sự và nguồn của luật hình sự. Đây là bố nhóm vấn đề có liên hệ mật thiết với nhau trong quá trình nghiên cứu khoa học luật hình sự Việt Nam.

Để phù hợp với khuôn khổ nghiên cứu trong chuyên đề này chúng tôi chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất như khái niệm và đặc điểm của pháp luật luật hình sự; mục đích của chính sách hình sự; cách lĩnh vực của chính sách hình sự và nguồn của luật hình sự Việt Nam thông qua việc nghiên cứu góc độ lập pháp, góc độ lý luận của luật hình sự cũng như việc nghiên cứu đánh giá thông qua hoạt động thực tiễn của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 3577 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành