Thứ năm, 23 Tháng 6 2016 19:06

Tổng quan về cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong nền kinh tế thị trường

1. Khái niệm thị trường và cạnh tranh

Thị trường là nơi trao đổi hàng hóa được sản xuất ra và hình thành trong quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa cùng với mọi quan hệ kinh tế giữa người với người, liên kết với nhau thông qua trao đổi hàng hóa. Vì vậy thị trường theo nghĩa rộng là chỉ các hiện tượng kinh tế được phản ánh thông qua trao đổi và lưu thông hàng hóa, cùng thiết lập quan hệ kinh tế và mối quan hệ kinh tế giữa người với người. Theo nghĩa hẹp của thị trường là chỉ khu vực và không gian trao đổi hàng hóa[1]. Thị trường có chức năng phối hợp các quá trình quyết định riêng lẻ và giải đáp bốn vấn đề cực kì quan trọng là sản xuất cái gì, như thế nào, cho ai và đổi mới cái gì. Thị trường cũng là cơ chế giúp đạt được các mục tiêu của xã hội như tự do, công bằng, lành mạnh và tiến bộ.

Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường, thể hiện năng lực phát triển của nền kinh tế thị trường và sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Cạnh tranh có thể được hiểu là sự ganh đua nhau giữa các doanh nghiệp trong việc dành một nhân tố sản xuất hoặc khách hàng nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường hướng đến mục tiêu kinh doanh cụ thể như lợi nhuận, doanh số hoặc thị phần.v.v… Chính sách cạnh tranh được thực hiện trên cơ sở giá cả, số lượng, dịch vụ hoặc kết hợp các yếu tố này và các nhân tố khác nữa để tác động đến khách hàng. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh, các tín hiệu giá cả, lới nhuận tạo ra sự kích thích để doanh nghiệp chuyển nguồn lực từ nơi tạo ra giá trị thấp hơn sang nơi giá trị cao hơn. Để các doanh nghiệp thúc đẩy phân bổ hiệu quả các nguồn lực kham hiếm của xã hội, tăng phúc lợi cho người tiêu dùng và tăng hiệu quả các hoạt động thông qua đổi mới, thay đổi kĩ thuật và tiến bộ của toàn bộ nền kinh tế cần phải tăng cường cơ chế phân cấp quá trình ra quyết định.

Các nước có đưa ra khái niệm cạnh tranh không lành mạnh khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm nền kinh tế của mỗi quốc gia nhưng đều mang đặc tính chung thể hiện cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi cạnh tranh không hợp pháp hoặc không phù hợp với đạo lí, truyền thống của dân tộc. Cạnh tranh không lành mạnh được định nghĩa rất khác nhau giữa các quốc gia. Nội dung cơ bản của Luật cạnh tranh là đưa ra những quy định pháp lý chống cạnh tranh không lành mạnh nghĩa hẹp và kinh điển.

Dưới đây sẽ phân tích tác dụng tích cực của cạnh tranh và tác hại của việc chủ đạo đến mức độc quyền kinh doanh trong nền kinh tế thị trường...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm 


[1]Đại từ điển kinh tế thị trường

Đã xem 1150 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành