Chủ nhật, 18 Tháng 9 2016 03:12

Tổng quan về thực thi chính sách công

“Chính sách công” là một cụm từ được sử dụng phổ biến trong các tài liệu và trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên nó là thuật ngữ khó có thể định nghĩa một cách cụ thể và rõ ràng. Cho đến hiện tại, có rất nhiều quan niệm khác nhau vể chính sách công, song có thể hiểu: Chính sách công là một tập hợp các quyết định liên quan với nhau do Nhà nước ban hành, bao gồm các mục tiêu và giải pháp đ giải quyết một vấn đề công nhằm đạt được cắc mục tiêu phát triển.

Theo quan niệm về chính sách công nêu trên, có thể rút ra những đặc điểm cơ bản về chính sách công sau:

Thứ nhất, chính sách công bắt nguồn từ các quyết định do Nhà nước ban hành và nội dung của chính sách được thể hiện trong các văn bản, quyết định của Nhà nước.

Thứ hai, chính sách công bao gồm một tập hợp các quyết định được ban hành qua một giai đoạn dài và kéo dài sang cả giai đoạn thực thi chính sách. Chính sách công luôn không được thể hiện rõ ràng trong một quyết định đơn lẻ, mà có xu hướng được xác định dưới dạng một chuỗi các quyết định gắn lin với nhau.

Thứ ba, chính sách công hướng tới giải quyết vấn để công và tác động đến lợi ích của một hoặc nhiều nhóm dân số trong xã hội.

Thứ tư, chính sách công bao gồm hai bộ phận cấu thành là mục tiêu và giải pháp chính sách.

Thứ năm, mục tiêu của chính sách công là tạo ra những thay đi và nhằm đạt được các mục tiêu phát triển của đất nước hoặc địa phương.

Thứ sáu, các chính sách công luôn thay đổi theo thời gian, bởi những quyết định sau có thể có những điều chỉnh so với các quyết định trước đó, hoặc do có những thay đổi trong định hướng chính sách ban đầu; hoặc là kinh nghiệm về thực thi chính sách công được phản hồi vào quá trình ra quyết định; và do định nghĩa v các vấn đề chính sách công cũng thay đổi qua thời gian.

Cuối cùng, về cơ bản chính sách công được xem là đầu ra của quá trình quản lý nhà nước, là sản phẩm trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và của cả xã hội...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 613 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành