Thứ năm, 22 Tháng 9 2016 03:59

Tổng quan về quy trình ban hành chính sách công

Ban hành chính sách công là toàn bộ quá trình hiện thực hóa nội dung chính sách dưới hình thức văn bản quản lý nhà nước theo một trình tự, thủ tục do luật pháp định. Thực chất, đây là toàn bộ quá trình pháp lý hóa về nội dung, hình thức của một chính sách công.

Bản chất của chính sách công là định hướng chính trị do nhà nước lựa chọn để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực hay địa phương trong từng thời kỳ nhất định. Vì thế việc quyết định ban hành chính sách công phải được thực hiện bởi các chủ thể đại diện cho lực lượng chính trị nòng cốt. Do thiết chế chính trị ở các quốc gia khác nhau, nên chủ thể ban hành chính sách công cũng không giống nhau. Ở đa số các nước trên thế giới, chính sách công được ban hành bởi cơ quan đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Cơ quan chính trị thực hiện ban hành chính sách công có thể ở trung ương hay địa phương tùy theo nguyên tắc phân quyền trong quản lý nhà nước. Cơ quan chính trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo để quyết định những vấn đề trọng yếu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường của đất nước hoặc vùng, lãnh thổ. Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội thực hiện các quá trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách công. Chủ thể ban hành chính sách công được giao cho Quốc hội và Chính phủ đảm nhận theo quy định của pháp luật. Tham gia vào hoạt động này còn có đại diện của các bộ phận dân cư là tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung, hình thức và phương pháp ban hành chính sách công được thực hiện theo luật định...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 127 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành