Thứ hai, 24 Tháng 10 2016 07:13

Tổng quan về hoạt động phòng chống tham nhũng trong hoạt động công vụ ở Việt Nam

Hoạt động phòng, chống tham nhũng đòi hỏi phải thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, tổ chức của Đảng, các cơ quan chức năng của Nhà nước, các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và mỗi cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ. Đó là những chủ thể chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động và tích cực tham gia vào hoạt động phòng, chống tham nhũng với những nội dung phòng, chống cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị... Bởi vậy, trong phần này nội dung công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được chúng tôi đ cập và phân tích gắn liền với từng chủ thể cụ thể...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

 

Đã xem 115 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành