Thứ ba, 25 Tháng 10 2016 07:15

Kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

I) Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

  1. Chính sách về đất đai.

- Lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp. Công khai rộng rồi quy hoạch mt bằng cho doanh nghiệp thuê làm văn phòng, xây dng nhà xưng sản xuất. Đồng thời công bố công khai các quyền và nghĩa vụ đối với từng quy hoạch mặt bng đó để doanh nghiệp biết trước khi quyết định. Thiết lập hệ thống cơ quan đăng ký đất trong có nước nhằm đy nhanh tiến đ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khuyến khích đăng ký các giao dịch về đất. Cải cách thủ tục hành chính, đơn gin hóa các thtục đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho thuê đt, cấp phép xây dựng.

- Công b rộng rãi danh mục dự án đầu tư theo hướng xã hội hóa; thực hiện đáấu thầu dự án có sử dụng đất, đầu giá quyền sử dụng đất, công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Thống kê và thu hi đất hoang hóa, sử dụng không đúng mục đích đố tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm di dời ra khi đô thị. khu dân cư thông qua việc cho phép chuyn quyền sử dụng đất từ đất sản xuất sang đất ở và đất thươmg mại nhằm mục đích bán và trang tri chi phí di chuyển.

Chính sách về vốn.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, xóa b phân biệt đối xvới các doanh nghiệp thuộc các thành phn kinh tế khác nhau; đơn giản hóa các thủ tục vay vn đy nhanh việc thành lập quỹ bảo lành tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

  1. Chính sáchđào tạophát triển nguồn nhân lực đáp ứng đánh giá  phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, chuơng trình và phương thức đào tạo tại các trường đại học, cao đng và dạy nghề, theo hướng gắn với yêu cầu của hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và ý thức trách nhiệm; đưa nhanh công nghệ thông tin vào nội dung đào tạo và quản lý quá trình đào tạo, khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng dạy ngh với các doanh nghiệp để nâng cao khả năng thực hành của các học viện sau khi tốt nghiệp...

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 199 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành