Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 02:17

Đánh giá trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ trong luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra nên sau khi Nhà nước bồi thường cho người bị thiệt hại, vấn đề hoàn trả tiền bồi thường được đặt ra.

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bồi thường ghi rõ trách nhiệm của cơ quan này phải “yêu cầu người thi hành công vụ hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại”[1]. Quyền và nghĩa vụ của người thi hành công vụ gây thiệt hại nêu rõ rằng người thi hành công vụ có trách nhiệm “hoàn trả cho ngân sách nhà nước một khoản tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”[2]. Như vậy, đối với thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, Nhà nước “bồi thường” còn người thi hành công vụ “hoàn trả”.

Trách nhiệm hoàn trả là một vấn đề quan trọng, liên quan đến lợi ích của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại. Do đó, trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã quy định cụ thể về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, ở đây cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan nhằm hoàn thiện chế định trách nhiệm hoàn trả.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 


[1] Khoản 5, Điều 8, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

[2] Điểm b khoản 2 Điều 10.

Đã xem 115 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành