Thứ bảy, 24 Tháng 6 2017 10:06

Tổng quan về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)

1. Một số cách tiếp cận về quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

Khái niệm rừng:

Rừng là nơi chứa đựng ít nhất 80% đa dạng sinh học của thế giới, góp phần tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho hơn 1,6 tỷ người trên thế giới. Trên thế giới, ngành công nghiệp rừng cung cấp việc làm chính thức và không chính thức cho khoảng 50 triệu người. Giá trị sản phẩm rừng được giao dịch trên toàn cầu đạt 270 tỷ đôla Mỹ. Trong số đó, rừng của các nước đang phát triển chiếm trên 20%.

Rừng là tài nguyên quý của đất nước, có khả năng tái tạo và có giá trị kinh tế quan trọng đối với mỗi quốc gia bởi nó gắn liền với đời sống của con người.

Điều 3 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 của nước ta đưa ra khái niệm về rừng: “là hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ trở lên. Rừng gồm rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng”.

Như vậy, khái niệm rừng được quy định trong Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 mang tính liệt kê đầy đủ và đã đưa ra tiêu chí cụ thể để xác định các diện tích có cây cối được gọi là rừng, đó là: cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên. Độ che phủ của tán rừng được xác định là mức độ che kín của tán cây rừng đối với đất rừng, được biểu thị bằng tỷ lệ phần mười giữa diện tích đất rừng bị tán cây rừng che bóng và diện tích đất rừng. Tuy nhiên, cách tiếp cận như trên chưa xác định được diện tích tôi thiểu có rừng là bao nhiêu, cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ cao như thế nào.

Tuy nhiên, để phù hợp với điều kiện thực tế trong quá trình thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng hiện nay cần quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng đã trong một diện tích được coi là rừng nếu đạt được cả ba tiêu chí sau:

Một là, rừng là một hệ sinh thái, trong đó thành phần chính là các loài cây lâu năm thân gỗ, cau dừa có chiều cao vút ngọn từ 5,0 m trở lên (trừ rừng mới trồng và một số loài cây rừng ngập mặn ven biển), tre, nứa,... có khả năng cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các giá trị trực tiếp và gián tiếp khác như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cảnh quan.

Rừng mới trồng các loài cây thân gỗ và rừng mới tái sinh sau khai thác rừng trồng có chiều cao trung bình trên 1,5m đối với loài cây sinh trưởng chậm, trên 3,0 m đối với loài cây sinh trưởng nhanh và mật độ từ 1.000 cây/ha trở lên được coi là rừng. Các hệ sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có rải rác một số cây lâu năm là cây thân gỗ, tre, nứa, cau, dừa... không được coi là rừng.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 907 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành