Chủ nhật, 23 Tháng 7 2017 08:33

Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiện đại hóa giáo dục

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của kinh tế, thương mại, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng trở nên cấp thiết. Trong một xã hội hiện đại, với sự đa chiều của thông tin, sự phát triển của kỹ thuật, cơ hội cho giáo dục đào tạo xuyên biên giới là rất lớn. Nguồn tri thức của con người được mở rộng, giao lưu giữa các nước trên thế giới, và giáo dục - đào tạo cũng không nằm ngoài quy luật thay đổi và phát triển của xã hội hiện đại. Một xã hội hiện đại, văn minh đòi hỏi một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, các phương pháp mới trong đào tạo- giáo dục nguồn tri thức cho người dân nói chung và cho thế hệ học sinh, sinh viên nói riêng.

Hiện đại hóa giáo dục vừa là yếu tố cấu thành quan trọng, vừa là động lực chính thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội. Trong thế giới ngày nay tri thức ngày càng trở thành nhân tố có tính quyết định trong việc nâng cao năng lực tổng hợp và sức cạnh tranh quốc tế của đất nước, tài nguyên còn người ngày càng trở thành nguồn tài nguyên mang tính chiến lược trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Muốn đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa của nhà nước và các địa phương, nhất thiết phải nỗ lực thực hiện hiện đại hóa giáo dục, nỗ lực thực hiện phổ cập và phát triển giáo dục. Đây là mục tiêu tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa của rất nhiều quốc gia, là yêu cầu tất yếu để quán triệt quan điểm phát triển khoa học, là.chọn lựa tất yếu để kinh tế - xã hội phát triển vừa nhanh vừa tốt.

Để nghiên cứu và lựa chọn phương hướng hiện đại hóa giáo dục, trước tiên cần xác định rõ: thế nào là hiện đại hóa giáo dục? Nó có những đặc trưng cơ bản nào? Để thúc đẩy hiện đại hóa giáo dục, rốt cuộc cần đưa sự nghiệp giáo dục đạt đến trạng thái lý tưởng nào?

Nội hàm cơ bản của hiện đại hóa giáo dục có mọi quan hệ chặt chẽ với nội hàm cơ bản của hiện đại hóa. “Hiện đại hóa là một danh từ chung mới dùng để khái quát quá trình thay đổi nhanh chóng của xã hội trong tiến trình phát triển thời kỳ gần đây của nhân loại”, nội hàm của nó rất phong phú. Nó vừa được dùng để khái quát “quá trình”, vừa được dùng để khái quát “trạng thái”. Xét về quá trình lịch sử mang tính quốc tế, hiện đại hóa chỉ sự thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng mà xã hội loài người đã trải qua kể từ cuộc cách mạng công nghiệp đến nay. Khoa học - kỹ thuật là động lực thúc đẩy sự thay đổi mang tính bước ngoặt này dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng từ xã hội nông nghiệp truyền thống sang xã hội công nghiệp hiện đại. Xét về trạng thái phát triển, hiện đại hóa chủ yếu chỉ sự nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển, tiếp cận gần hơn hoặc đạt đến trình độ tiên tiến của các nước phát triển, của các nước và khu vực đang phát triển dưới sự ảnh hưởng của hệ thống quốc tế hiện đại. Theo quan điểm thông thường, tiến trình lịch sử hiện đại hóa của thế giới khởi đầu từ cuộc cách mạng công nghiệp.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 99 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành