Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 03:40

Đánh giá về chuẩn hóa các quy định hủy bỏ, bãi bỏ quyết định hành chính

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Thời kỳ sau đổi mới: Đây là thời kỳ có những thay đổi căn bản về nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dẫn đến những thay đổi sâu sắc về tư duy pháp lý. Hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật nói chung, quyết định hành chính nói riêng coi trọng thực tế quản lý, chú ý đến yêu cầu của thực tiễn và điều kiện thực tế mọi mặt cho việc thực hiện quyết định. Lẽ dĩ nhiên, chất lượng của quyết định hành chính được nâng lên rõ rệt.

Nhìn dưới góc độ thể chế pháp lý cũng có thể nhận thấy có sự khác biệt đáng kể giữa hai thời kỳ:

- Thời kỳ trước khi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 ra đời: Thời kỳ này cũng có một số văn bản pháp luật quy định về thẩm quyền, thủ tục ban hành và việc xử lý quyết định hành chính nhứ Nghị định số 142/CP ngày 28-9-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ về công tác công văn, giấy tờ và công tác lưu trữ, Thông tư số 33-BT ngày 10-12-1992 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hình thức văn bản và việc ban hành văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước... Tuy nhiên, các quy định đó rất tản mạn, không đầy đủ, đồng bộ, không cung cấp đủ cơ sở pháp lý cần thiết cho hoạt động xây dựng và xử lý quyết định hành chính. Vì vậy, nhiều quyết định hành chính ban hành chưa đúng thẩm quyền, thủ tục, nội dung còn chưa tuân theo pháp luật, chưa hợp lý... và việc xử lý quyết định chưa hợp pháp, chưa hợp lý, chậm, khiến cho nhiều quyết định không còn được thực hiện trên thực tế nhưng không bị xử lý nên về nguyên tắc vẫn còn hiệu lực pháp lý, ảnh hưởng không tốt đến việc bảo đảm pháp chế.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp bắt đầu tiến hành kiểm tra văn bản từ năm 2005 đến nay cũng liên tục phát hiện các văn bản trái thẩm quyền, tập trung khá nhiều ở văn bản của các cấp chính quyền địa phương ban hành. Điều đáng suy nghĩ ở đây là, sự vi phạm thẩm quyền lại khá phổ biến ngay cả trong những trường hợp các quy định về thẩm quyền ban hành quyết định là rất rõ ràng, như trường hợp thẩm quyền quy định về hành vi vi phạm hành chính nói trên.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 73 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành