Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 07:49

Đánh giá thực trạng cơ chế tiếp nhận và xử lý ý kiến của cá nhân tổ chức đối với quyết định hành chính

1. Thực trạng cơ chế tiếp nhận và xử lý ý kiến góp ý đối với quyết định hành chính

Quyết định hành chính được ban hành rất thường xuyên đáp ứng yêu cầu quản lý hàng ngày của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước. Nhìn một cách khái quát từ khi thành lập Nhà nước mới, số lượng các quyết định hành chính ngày càng nhiều và chiếm tỉ trọng rất lớn trong số các quyết định pháp luật. Chất lượng của các quyết định hành chính ngày càng được  nâng cao. Đa phần các quyết định hành chính được ban hành hợp pháp và đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn quản lý, góp phần tích cực vào việc tăng cường pháp chế, ổn định và phát triển xã hội. Đây là kết quả tất yếu của nhiều nguyên nhân khác nhau mà đầu tiên phải kể đến là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác xây dựng và thực hiện pháp luật ngày càng tăng. Hàng loạt các văn bản pháp luật quy định về thủ tục ban hành và xử lý quyết định.

Bên cạnh đó, sự tham gia ngày càng tích cực của nhân dân, của các tổ chức xã hội vào hoạt động của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức cũng tác động tích cực đối với hoạt động xây dựng và thực hiện các quyết định hành chính trên thực tế. Đồng thời, những nhu cầu bức xúc đặt ra trước yêu cầu hội nhập quốc tế cũng là nhân tố hết sức tích cực khiến cho cả Nhà nước và xã hội phải có những chuyển biến sâu sắc về nhiều mặt để tận dụng những thời cơ, hạn chế những tác động tiêu cực do hội nhập quốc tế mang lại.

Tuy nhiên, vẫn còn những quy định về thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật nói chung, quyết định hành chính nói riêng không đủ rõ ràng để xác định chính xác thẩm quyền của từng cơ quan, cá nhân cụ thể. Điều này được thể hiện trong các quy định về phạm vi lập pháp, lập quy, về thẩm quyển ban hành văn bản pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, ủy ban nhân dân, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp..., trong các luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các luật tổ chức của các cơ quan nhà nước và các văn bản pháp luật khác. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó giải quyết vì lẽ quyền lực nhà nước là thống nhất. Sự thống nhất này bao gồm cả thống nhất trong tổ chức và thực hiện quyền lực. Do vậy, sự phân công, phân cấp giữa các hệ thống cơ quan, giữa các cơ quan nhà nước chỉ có tính chất tương đối. Việc đưa ra những ranh giới phân định rạch ròi thẩm quyền của từng cơ quan là điều không phải bao giờ cũng có thể làm được và luôn có nguy cơ ảnh hưởng đến sự thống nhất, hài hòa, linh hoạt trong việc thực hiện quyền lực nhà nước.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm. 

Đã xem 20 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành