Về mặt nguyên tắc, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không được hành động nhân danh cá nhân, mà đều phải dựa trên nghị quyết của tập thể Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị, trừ một số văn bản có tính chất thủ tục hành chính, đơn giản để thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị như ký giấy giới thiệu, thông báo mời họp Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị. Vì…
Mỹ ngày càng cần nhiều những nhà khoa học và kỹ sư để giữ vững vai trò lãnh đạo ở các mặt trận khoa học mũi nhọn và áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn của quốc gia, cải thiện sức khỏe và sự thịnh vượng của công dân và bảo vệ môi trường. Hiện đã xuất hiện một số lo ngại về việc không có đủ công dân Mỹ theo đuổi hoạt động nghiên cứu ở cấp đại học về khoa học và công nghệ. Thay vì đó,…
Hoạt động xét xử của Tòa án tại Việt Nam luôn gắn với việc giải thích pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn, mặc dù tòa án không phải là chủ thể chính được trao quyền giải thích pháp luật. Hoạt động giải thích pháp luật của Tòa án được thực hiện khi Tòa án ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mà trong đó các văn bản có chứa đựng nội dung giải thích pháp luật gần với giải thích pháp luật mang tính quy phạm cũng như giải thích pháp…
Tranh chấp lao động là một hiện tượng kinh tế - xã hội tất yếu trong đời sống lao động ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Trong nền kinh tế thị trường quan hệ lao động được thiết lập thông qua hình thức hợp đồng lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong giao kết hợp đồng mà cụ thể là người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Hợp đồng lao động được thiết lập trên cơ sở nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành