Nền giáo dục của Trung Quốc được thiết kế theo hướng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ phát triển. Việc nghiên cứu và hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông luôn được Trung Quốc xem là một trong những yêu cầu quan trọng việc thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Từ cuối thập kỉ 70 của thế kỉ XX, Trung Quốc bắt đầu nhận ra sự chênh lệch và sự lạc hậu ghê gớm về khoa học kĩ thuật và về giáo dục của đất nước…
Thứ năm, 28 Tháng 3 2019 04:34

CÁC HÌNH THỨC GỌI VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Cổ phần của công ty là số vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Trong cả 3 loại hình công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và hợp danh, chỉ duy nhất công ty cổ phần mới có quyền phát hành cổ phần. Tất cả các công ty khác không được quyền bán, phát hành cổ phần. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phần…
Theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 cổ đông sáng lập là: “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần”[1]. Như vậy có thể thấy rằng, cổ đông sáng lập, đều phải là cổ đông sở hữu ít nhất 1 cổ phần. Mặt khác, cổ phần của cổ đông sáng lập theo Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chỉ là cổ phần phổ thông khác so với quy định tại luật doanh nghiệp 2005 khi cổ…
Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định ngân sách Nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng có phân công và phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. Như vậy, phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước là sự chuyển giao trách nhiệm và quền hạn từ cấp trung ương xuống các cấp chính quyền bên dưới trong việc quyết định và quản lý ngân sách nhà nước, bảo đảm cho các…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành