Theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính được lập trong thời hạn 5 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Kế hoạch tài chính 5 năm xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể về tài chính ngân sách Nhà nước; các định hướng lớn về tài chính, ngân sách Nhà nước; số thu và cơ cấu thu nội địa, thu dầu thô, thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; số chi và cơ…
Chu trình ngân sách là hoạt động ngân sách trong năm của Nhà nước đối với các hoạt động thu chi ngân sách. Trong bối cảnh bội chi ngân sách hiện nay của Việt Nam, đặt mục tiêu phát triển nền quản trị tài chính công hiện đại, minh bạch, công khai và tăng cường trách nhiệm giải trình với sự tham gia giám sát của cộng đồng vào chu trình ngân sách thì việc tạo ra hành lang pháp lý hoàn chỉnh trong quy trình ngân sách là rất cần thiết. Trong chuyên đề này xin phân tích một…
Có thể nói, có rất nhiều thước đo khác nhau để xác định hiệu quả của doanh nghiệp, tuy nhiên, mỗi thước đo có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Cách xác định hiệu quả thông thường là lấy đầu ra chia cho một đầu vào nào đó (như lao động hay vốn) thì nó có tính gộp, nghĩa là kết quả hoạt động của doanh nghiệp được tạo ra do nhiều yếu tố, nhưng khi tính năng suất hay hiệu quả thì chỉ tính cho một yếu tố đầu vào, ví dụ giá trị gia tăng bình quân trên…
Hiện nay, vẫn có nhiều quan niệm khác nhau về hiệu quả: Theo Đại từ điển tiếng Việt, hiệu quả là kết quả đích thực (Đại từ điển Tiếng Việt, NxbVăn hóa, Hà Nội, 1998). Như vậy, quan niệm này cho rằng, hiệu quả là tất cả các kết quả đã đạt được, hay giữa kết quả thực tế và hiệu quả là không có sự khác biệt. Một số nhà kinh tế học cho rằng hiệu quả nghĩa là không lãng phí (Samuelson P: Kinh tế học, Nxb. Quan hệ quôc tế Hà Nội, 1981), có thể nói đây…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành