Quan hệ lao động là những tương tác giữa người sử dụng lao động và người lao động và các tổ chức của họ - chịu tác động can thiệp của chính phủ - tại nơi làm việc, hoặc phát sinh ngoài bối cảnh công việc. Các quan hệ lao động thường bị chi phối bởi sự phát triển của kinh tế thị trường, mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động và các tổ chức của họ là không thể tránh khỏi, dẫn đến những bất đồng và tranh chấp cần phải giải quyết. Có…
Về bản chất, kiểm toán nội bộ cung cấp sự bảo đảm khách quan về việc thiết kế, xây dựng, vận hành giúp các nhà quản trị kiểm soát được tất cả các bước công việc, các quy trình kiểm soát và quản trị của cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Kiểm toán nội bộ tại Việt Nam ra đời trên cơ sở Quyết định số 832/1997/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Bộ Tài chính và thông tư số 171/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 hướng dẫn thực…
Chính sách tiền lương hiện nay của Việt Nam trong khu vực hành chính nhà nước được quy định bằng hệ thống thang bảng lương, ngạch bậc lương và chế độ phụ cấp theo lương. Chính sách tiền lương hiện nay đang mang nặng tính bình quân, chưa đảm bảo sự công bằng, chưa phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và phân ngạch người lao động trong khu vực công còn nhiều bất cập, nặng về hình thức bằng cấp và thâm niên, không khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn…vv. Việc nâng bậc, nâng ngạch,…
Ngoài các quy định bắt buộc đối với cơ quan quản trị, điều hành, kiểm soát và kế toán trưởng, doanh nghiệp không bắt buộc phải có cơ cấu tổ chức khác. Doanh nghiệp có thể không thành lập hoặc thành lập bao nhiêu phòng ban, đơn vị trực thuộc cũng được. Đây chính là một ví dụ điển hình của việc, doanh nghiệp được quyền tự do làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, trừ trường hợp doanh nghiệp không thuê lao động, còn khi đã thuê lao động thì doanh nghiệp phải “thiết…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành