Hợp tác quốc tế là xu hướng tất yếu trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm phi truyền thống do đặc tính xuyên quốc gia của các loại tội phạm này. Trong sự hợp tác đó, nền tảng cơ bản đầu tiên là sự thống nhất giữa các quốc gia về những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm. Để đi đến sự thống nhất đó, cộng đồng quốc tế đã xây dựng được một số chuẩn mực chung là các công ước quốc tế về một số tội phạm phi truyền thống phổ…
Trong những năm qua, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện, kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng khẳng định được vị thế trên trường quốc tế. Kinh tế luôn đạt mức tăng trưởng cao, tạo nhiều thuận lợi cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mới đất nước, xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế - xã hội cũng làm nảy sinh nhiều hệ lụy phức tạp đối…
Trong thời gian qua, Mỹ chú trọng củng cố, mở rộng phạm vi hoạt động của các hiệp ước với đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia, Thái Lan và Philippin trên cơ sở duy trì sự chia sẻ về những giá trị cốt lõi. Đáng chú ý trong giai đoạn này là chính sách của Mỹ đối với Nhật Bản và Ôxtrâylia. Liên minh Mỹ - Nhật là trụ cột chính trong chính sách của Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian qua, tiếp tục được nâng cấp, mở rộng phạm vi, lĩnh vực…
Thứ nhất, tăng cường việc xây dựng chương trình giám sát đối với hoạt động của Chính phủ hằng năm và từng quý, từng tháng. Nội dung chương trình giám sát phải bám sát vào tình hình thực tế đất nước, vào nghị quyết của Quốc hội, vào các văn bản pháp luật và vào từng vấn đề bức xúc. đặt ra trong từng giai đoạn, đối với từng lĩnh vực hoạt động của Chính phủ Bên cạnh đó, các phương thức, hình thức giám sát của Quốc các bộ, ngành, hội phải được kiện toàn, từng bước hoàn thiện.…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành