Khoa học giáo dục được hiểu một cách cô đọng là khoa học về giáo dục con người, nói cách khác là khoa học nghiên cứu về giáo dục. Khoa học giáo dục nghiên cứu các lĩnh vực giáo dục khác nhau, từ giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường (giáo dục xã hội), giáo dục ở các cấp độ, trình độ khác nhau: giáo dục chuyên nghiệp, kỹ thuật, giáo dục đại học theo những mục tiêu đa dạng, phản ảnh nhu cầu và lợi ích từ nhiều phía.…
I. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐEN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC Chính sách giáo dục thường chịu tác động của một số yếu tố, xu hướng chính về kinh tế, chính trị, tiến bộ khoa học công nghệ, xã hội, toàn cầu hóa, môi trường (tự nhiên và luật pháp). Những thay đổi về chính sách giáo dục đốI với một lĩnh vực nào đó có thể tác động đến chính sách giáo dục nói chung và đến các lĩnh vực giáo dục khác nói riêng vì giáo dục là một hệ thống gắn bó hữu cơ, tác động qua…
I. CẢI CÁCH TOÀN DIỆN CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN 1. Giáo dục vì sự phát triển bền vững công cụ chủ chốt để phát triển bền vững thế giới toàn câu hóa Trong thể giới toàn cầu hóa, nơi mà môi trường tự nhiên đang bị tổn thương nghiêm trọng, môi trường xã hội còn tồn tại nhiều bất công và bạo lực thì phát triển bền vững là mục tiêu tối cao của toàn thể nhân loại đạt tới, là con đường mà thế giới hiện đại phải đi và là triết lý sống của…
Cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp trồng người là một vấn đề luôn được quan tâm, chú trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế; phát triển dân chủ. Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng là một việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”[1]. Như vậy, muốn đất nước phát triển, giàu…

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành