In trang này
Thứ hai, 16 Tháng 10 2017 07:18

Đổi mới phương pháp nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cao đẳng - kinh nghiệm từ Trung Quốc

Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, Trung Quốc khởi động thực hiện quy hoạch phát triển khoa học - kỹ thuật trung và dài hạn, công cuộc xây dựng hệ thống sáng tạo quốc gia sẽ bước vào giai đoạn mới. Tăng cường khả năng tự chủ sáng tạo là trọng điểm chiến lược của mục tiêu thực hiện phát triển quy hoạch Quy hoạch 5 năm lần thứ 11 và lâu dài nữa. Thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, các trường đại học, cao đẳng cần kiên trì phương châm chỉ đạo “tự chủ sáng tạo, trọng điểm vượt trội, giữ vững phát triển, đón trước tương lai”, nỗ lực tăng cường xây dựng khả năng tự chủ sáng tạo khoa học - kỹ thuật, nâng cao năng lực sáng tạo tri thức, khả năng nghiên cứu kỹ thuật cao và khả năng chuyển hóa thành quả khoa học, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhân tài sáng tạo khoa học - kỹ thuật hàng đầu trong nước, cho ra đời hàng loạt thành quả sáng tạo tri thức và sáng tạo khoa học - kỹ thuật quan trọng, xây dựng các cơ sở sáng tạo khoa học hàng đầu trong nước, thực hiện sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong nhà trường tương ứng với yêu cầu xây dựng hiện đại hóa địa phương, nâng cao khả năng cống hiến của khoa học - kỹ thuật trong nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp đội ngũ nhân tài và chủ lực khoa học - kỹ thuật cho sự nghiệp xây dựng đất nước sáng tạo.

1. Tăng cường xây dựng cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ cao trong trường

Cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trình độ cao là kênh quan trọng của tự chủ sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong trường. Cần căn cứ vào yêu cầu của hệ thống sáng tạo của địa phương và quốc gia, xây dựng các cơ sở sáng tạo tri thức theo mục tiêu chủ yếu nghiên cứu khoa học mang tính sáng tạo và chiến lược nghiên cứu kỹ thuật cao, xây dựng các cơ sở sáng tạo kỹ thuật theo ngành nghề, khai thác sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các cơ sở công cộng theo mục tiêu phục vụ cho công cộng và cùng chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật, tạo nên hệ thống cơ sở sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong các trường với chủ thể là ba loại cơ sở: cơ sở sáng tạo tri thức, cơ sở sáng tạo kỹ thuật và cơ sở phục vụ. Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở sáng tạo tri thức là ưu việt hóa cơ cấu các môn học, mỏ rộng quy mô xây dựng môn học trọng điểm, bảo đảm các môn học trọng điểm của tỉnh có mặt trong tất cả các ngành và khoa viện, tập trung vào các môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Giang Tô. Bên cạnh việc cố gắng xây dựng mối các môn trọng điểm trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 11, cần chú ý bồi dưỡng và xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, cấp quốc gia. Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở sáng tạo kỹ thuật là xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học cấp tỉnh, cấp quốc gia, các khu khoa học - kỹ thuật nhà trường cấp tỉnh và quốc gia, đưa những cơ sở này thành điểm kết hợp giữa sáng tạo với lập nghiệp, tri thức với kinh tế, đồng thời thành nơi quan trọng sáng tạo tri thức, ươm mầm kỹ thuật, khai thác sản phẩm, tạo nên ngành sản xuất. Nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng cơ sở phục vụ là để hiện đại hóa, thông tin hóa giáo dục và công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở phục vụ mạng trình độ cao, số hóa tài nguyên thông tin nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở thí nghiệm công cộng, cơ sở chia sẻ thiết bị khoa học cỡ lớn, cơ sở chuyển hóa thành quả khoa học - kỹ thuật. Trên cơ sở đó, từng bước chỉnh đốn lại tài nguyên khoa học - kỹ thuật, lập nên cơ chế cùng chia sẻ tài nguyên khoa học - kỹ thuật trong trường, đẩy mạnh việc kết hợp mật thiết giữa hoạt động nghiên cứu khoa học và hoạt động giảng dạy.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 126 lần