In trang này
Thứ ba, 21 Tháng 11 2017 05:17

Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội – Bài học kinh nghiệm của một số quốc gia

1. Kinh nghiệm từ Trung Quốc

Quá trình dịch chuyển từ hệ thống kế hoạch hoá tập trung theo kiểu mệnh lệnh sang một hệ thống kế hoạch hoá phân cấp và tự do hơn:

Trước khi chuyển sang nền kinh tế định hướng thị trường, nền kinh tế Trung Quốc được quản lý theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (Kể từ năm 1953, Trung Quốc đã xây dựng và thực hiện 12 kế hoạch 5 năm. Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015) đã được Quốc hội Trung Quốc thông qua và hiện đang được thực hiện). Trong cơ chế mệnh lệnh tập trung đó, hầu hết các nguồn lực kinh tế và xã hội được phân bổ cho các mục tiêu ưu tiên và các công ty nhà nước hoạt động theo kế hoạch của Nhà nước (giá của tất cả các loại hàng hoá do các cơ quan kế hoạch của Nhà nước đặt ra và bị bóp méo nghiêm trọng). Điều này đã dẫn đến một số vấn đề như sự phân bổ các nguồn lực không hiệu quả và sản xuất không đáp ứng được các nhu cầu về tiêu dùng hàng hoá và sản phẩm nông nghiệp.

Từ cuối những năm 1970, hệ thống kế hoạch hoá đã bắt đầu được đổi mới theo hướng phi tập trung, với sự phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương và doanh nghiệp. Trong quá trình đổi mới này đã xuất hiện những tranh luận gay gắt về vai trò của kế hoạch trong quản lý nhà nước về kinh tế. Cuối cùng đạt được sự đồng thuận rằng nếu các nguyên tắc cơ bản của thị trường được tôn trọng thì hệ thống kế hoạch vẫn đóng vai trò quan trọng và là công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu. Dựa trên sự đồng thuận đó, kế hoạch chỉ nên mang tính chiến lược với những định hướng chính sách và hướng dẫn phát triển. Trong kế hoạch phát triển, cơ chế thị trường có vai trò quan trọng trong việc phân bổ nguồn lực và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích sự tham gia của công chúng trong quá trình đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kể từ khi hệ thống kế hoạch chuyển sang định hướng thị trường, mức độ đồng thuận của công chúng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã nổi lên như một nhân tố đánh giá sự hiệu quả của kế hoạch. Sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa, đời sống của nhân dân Trung Quốc đã được cải thiện nhiều, họ có nhiều thông tin hơn và năng động hơn.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 62 lần