Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 05:24

Trách nhiệm giải trình và khuôn khổ trách nhiệm giám sát người giám sát của Indonexia

Tham nhũng được định nghĩa là việc sử dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Định nghĩa này khá rộng, bao hàm được ba yếu tố của tham nhũng đã được mô tả trong cụm từ được sử dụng rộng rãi ở Indonexia là KNN (korupsi, kolusi, nepotisme - tham nhũng, kết cấu, cục bộ). Tham nhũng là một dấu hiệu của những sai sót của trách nhiệm giải trình hơn là chính sai sót đó.Vì vậy, việc nghiên cứu tập trung vào thể chế và quy trình của trách nhiệm giải trình và vì các mục đích của mình cần áp dụng một khuôn khổ đã được xây dựng cho báo cáo phát triển thế giới năm 2004: tạo ra những dịch vụ phục vụ người nghèo (2003) của ngân hàng thế giới. Trên cơ sở khuôn khổ này, cần nghiên cứu xem xét trách nhiệm giải trình ở Indonexia dưới góc độ mối quan hệ giữa người dân, những người nắm giữ chủ quyền tối cao, với các chính trị gia và những nhà hoạch định chính sách những người được bầu lên để đại diện cho dân chúng như Tổng thống, đại biểu quốc hội; mối quan hệ giữa các chính trị gia với những người hoạch định chính sách, mặt khác, với những cơ quan hành pháp và những cơ quan cung cấp dịch vụ công và mối quan hệ giữa những nhà cung cấp dịch vụ phổ biến nhất với người dân và người tiêu dùng.

Người dân, thông qua các hình thức bầu cử, áp lực chính trị, xã hội công dân, trao quyền cho và tác động tới những người đại diện, nhân danh quyền lực nhân dân để điều hành và cung cấp những dịch vụ thiết yếu. Tiếp theo, các nhà hoạch định chính sách xây dựng một cơ chế với các cơ quan cung cấp dịch vụ công, cung cấp tài chính và những nguồn lực khác đồng thời trao trách nhiệm và quyền hạn cho họ, thông qua các quy định của pháp luật, các sắc lệnh của Tổng thống, để đổi lại các dịch vụ được cung cấp. Họ cũng yêu cầu các cơ quan phải cung cấp thông tin về hoạt động của mình và giám sát đối với các hoạt động đó thông qua kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động. Cơ chế này được thực hiện thông qua việc đãi ngộ (lương, thưởng) và xử phạt (chế tài hành chính và những hình thức pháp luật khác). Về phần mình, nhân dân có thể tham gia giám sát hoạt động của cơ quan cung cấp dịch vị công, trên cơ sở thông tin mà những cơ quan này cung cấp và kinh nghiệm của riêng mình và bày tỏ sự quan tâm của họ về chất lượng và hiệu quả của những dịch vụ công một cách trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức phi chính phủ hoặc các đại diện mà họ bầu ra.

Khuôn khổ này sẽ cho phép giải thích những sai sót trong hệ thống trách nhiệm giải trình đã góp phần tạo ra những tham nhũng. Khuôn khổ này được xây dựng trên cơ sở mô hình chủ thể - đại diện. Tại mỗi nhánh của hệ thống trách nhiệm giải trình có một chủ thể và một đại diện. Công dân là chủ thể, chính trị gia và những người hoạch định chính sách do dân bầu ra là đại diện của nhân dân. Chính trị gia và những nhà hoạch định chính sách là chủ thể và đại diện là những người đứng đầu các cơ quân cung cấp dịch vụ công. Trong mỗi cơ quan, người đứng đầu các cơ quan là chủ thể và những người trực tiếp cung cấp dịch vụ công là đại diện.

Đã xem 43 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành