Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 05:30

Tổng quan pháp luật về quản lý ô nhiễm, suy thoái môi trường tại Việt Nam

1. Tổng quan các văn bản pháp luật về khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường ở Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường, ngày 25-6-1998, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, ngày 22-4-2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nội dung của Quyết định 64/2003 chỉ rõ đến năm 2005 phải xử lý triệt để 51 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng có tên tại Phụ lục 1 của Quyết định 64; đến năm 2007 tiếp tục xử lý xong 388 cơ sở (có tên tại Phụ lục 2 của Quyết định 64/2003/QĐ-TTg) và đến năm 2012 tiếp tục xử lý xong đối với 3.856 cơ sở gây ô nhiễm môi trường khác và các cơ sở mới phát sinh. Vấn đề khắc phục ô nhiễm môi trường còn được đề cập trong “Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm, 2020” với hai nội dung, đó là: (1) Phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định 64/2003, và (2) Khắc phục tình trang ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường nghiêm trọng .

Trong mục 2, chương IX của Luật Bảo vệ môi trường ban hành năm 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2006 có Điều 92 và 93 quy định về các căn cứ, các nội dung đề các định khu vực môi trường ô nhiễm, quy định trách nhiệm của các cấp trong việc tổ chức điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi gây ra ô nhiễm môi trường. Tiếp đó là Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9-8-2006 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường các lưu vực sông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt “Đề án tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái, cảnh quan lưu vực sông cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Đồng Nai”. Quyết định nêu rõ nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên phải xử ]ý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong lưu vực các sông trên theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg. Ngoài ra, ngày 29-4-2008, Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái ô nhiễm môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích.

Trên đây là trích dẫn của tài liệu, để xem toàn văn tài liệu xin quý vị tải xuống tệp đính kèm.  

Đã xem 440 lần

Đăng ký nhận email

Đăng ký email để có thể có được những cập nhật mới nhất về tải liệu được đăng tải trên website

Tập san đã phát hành